Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Структура
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
 Районен съд гр.Разград  
 Районен съд Разград

Адрес:
гр. Разград, пл.”Независимост” № 1

Web site:                       

http://razgradrs.court-bg.org

E-mail:                           

rs_razgrad@mbox.contact.bg

Телефони:

Председател:              084/625 480


 

Съдебно-изпълнителна слъжба ет. III  62 67 06
Наказателно деловодство Стая 103  62 94 52
Съдебни секретар протоколисти Стая 107  62 00 67
Съдебни секретар протоколисти Стая 102  62 00 67
Гражданско деловодство Стая 106  66 29 78
Архив Стая 106  66 29 78
Служба вписвания Стая 108  66 29 79
Бюро - съдимост Стая 111  66 29 80
Регистратура и касиер Стая 111  66 29 80
Гл. счетоводител Стая 113  66 26 33
Съдебен администратор и Административен секретар Стая 123  62 43 39
Системен администратор Стая 102  62 00 67
Факс    64 22 65

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР